Корпоративний договір. Законодавче регулювання та практика застосування

20 Апреля 2021 Организация бизнеса в Украине

У цій статті будемо говорити про корпоративний договір, який укладається учасниками товариства з обмеженою відповідальністю. Поняття корпоративного договору законодавчо закріплено Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю», прийнятого 06.02.2018 року та який набрав чинності 17.06.2018 року (надалі – Закон).

Відсутність законодавчого визначення корпоративного договору до цього часу, не означає що учасники, в тому числі майбутні учасники (засновники) не використовували цей механізм на практиці. Доктрина корпоративного договору запозичена українським законодавством з англосаксонського права де вона носить назву “shareholders agreement”. Але до закріплення законодавством України, використовувалось здебільшого у випадках участі іноземного елемента в створенні та/або інвестуванні в створення товариства, з визначенням права, що застосовувалось до договору, переважно – право Англії, або право країни іноземної особи, або інше.

Корпоративний договір – це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації Корпоративному договору відведена одна стаття в Законі (ст. 7 Закону), тобто укладення корпоративного договору є досить неврегульованим та викликає багато питань на практиці.

Наприклад, одразу постає питання хто може бути сторонами такого договору.

Серед юридичної спільноти утворилося два підходи до визначення суб’єктного складу корпоративного договору, прихильники першого вважають, що сторонами договору можуть бути лише учасники. В такому випадку договір може бути укладений тільки після створення Товариства, через те, що до створення про учасників ми говорити не можемо, лише про засновників.

Прихильники другого підходу вважають що законодавство дозволяє укладати цей договір учасникам, але не обмежує суб’єктний склад тільки ними, тобто договір може укладатися на етапі до створення Товариства - засновниками, а також третіми особами, наприклад, інвесторами, кредиторами та іншими зацікавленими особами, а на етапі вже створеного Товариства і з самим Товариством.

Крапку у цьому питанні може частково поставити прийняття проекту Закону про акціонерні товариства, який зареєстровано у Верховній Раді України 25.11.2019 р. під номером 2493. Проект Закону було прийнято в першому читанні 16.06.2020 р.

Прикінцевими та перехідними положеннями проекту Закону передбачено викладення у новій редакції частини 1 статті 7 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та передбачено що стороною корпоративного договору, крім учасників, також може бути саме товариство та/або треті особи.

Також планується доповнити вказану статтю частиною 7, відповідно до якої сторони корпоративного договору можуть обрати застосовне до договору право.

Що з приводу суб’єктного складу сторін корпоративного договору говорить судова практика

Через те, що інститут корпоративного договору є доволі новим в законодавчому полі, то і судової практики з цього питання небагато. Це питання досліджувалося у справі №916/2796/20 за позовом учасника товариства – сторони корпоративного договору до іншого учасника - сторони корпоративного договору про визнання недійсним пунктів договору та стягнення коштів (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95674635)

Поміж іншого, позивач, серед підстав визнання договору недійсним, посилався на те, що сторонами договору не можуть бути інші сторони ніж учасники.

Господарський суд Одеської області виніс рішення, яким відмовив позивачу у задоволенні позову, та встановив що договір відповідає ст. 7 Закону та іншим актам цивільного законодавства.

Щодо сторін договору, то суд встановив, що договір, який був предметом спору, є змішаним договором, тобто договором, який регулює виникнення та умови виконання декількох правочинів, в тому числі корпоративного договору, договору позики та договору дарування. Укладення таких договорів не суперечить положенням чинного законодавства, а відтак сторонами такого договору в частині умов, що не стосуються корпоративних прав товариства, можуть бути не учасники товариства.

Це рішення не є остаточним, на сьогодні подано апеляційну скаргу, тому продовжуємо слідкувати за вирішенням цієї справи.

Серед вимог, які пред’являє закон до корпоративного договору є те, що він є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним. Нікчем також є корпоративний договір яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства.

Договір повинен визначати дату укладення та строк його дії.

Навіщо корпоративний договір коли є статут?

По-перше: Статут - це установчий документ саме товариства, який підлягає держреєстрації, його положення розкриваються контрагентам та іншим особам.

Існують питання, які учасники хотіли б вирішити і які не можна та/або недоцільно інтегрувати у статут товариства, а також є питання, які учасники бажають не розголошувати.

Корпоративний договір є конфіденційним і зміст його є конфіденційною інформацією, що не підлягає розкриттю. Виключенням є корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді. Такий корпоративний договір підлягає оприлюдненню протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

По-друге: Корпоративний договір є гнучкім інструментом, для внесення змін у договір достатньо викласти їх письмово та підписати сторонами. Для внесення змін у Статут потрібно пройти процедуру їх реєстрації.

По-третє: Корпоративний договір може включати в себе детальні процедури та механізмі реалізації тих прав, інструментів, які визначені статутом.

Укладення корпоративного договору може попереджати конфліктні, тупикові ситуації (deadlock), такі як недостатність голосів, співвідношення часток 50/50%; може створити умови привабливі для інвесторів, передбачивши певні гарантії для них, а встановлення відповідальності для сторін корпоративного договору створює дієвий механізм дотримання домовленостей.

Але, потрібно пам’ятати, що не зважаючи на широке коло питань, які можуть бути врегульовані корпоративним договором, він не повинен суперечити положенням статуту або закону.

Що може бути передбачено у такому договорі? Все, що Закон дозволяє вирішити на розсуд учасників, тобто диспозитивні норми Закону можуть бути деталізовані в договорі.

Умови кожного окремого корпоративного договору повинні розроблятися індивідуально, стандартного шаблону корпоративного договору не існує, все залежить від складу учасників, їх волі та інших обставин. Але серед питань, що можуть бути врегульовані корпоративним договором, можна виділити наступні:

  • особливості купівлі-продажу, дарування та застави часток в статутному капіталі Товариства (обов’язок сторін погоджувати придбання або відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною та/або в разі настання визначених у договорі обставин утримуватися від відчуження часток до настання визначених у договорі обставин, тощо).
  • порядок вирішення між учасниками/засновниками тупикових або конфліктних ситуацій.
  • порядок управління ТОВ (визначення порядку голосування на загальних зборах учасників, тощо).
  • вступ нових учасників та умови підписання корпоративного договору.
  • обов’язок повідомляти про факт укладення інших корпоративних договорів.
  • порядок фінансування ТОВ (додаткові вклади учасників, надання поворотної фінансової допомоги ТОВ тощо).
  • виплата дивідендів.
  • обов’язок нерозголошення конфіденційної інформації.
  • відповідальність сторін.
  • порядок ліквідації товариства тощо.

Законом гарантується пріоритет договору, а саме частиною 6 статті 7 Закону встановлено, що договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

Безвідклична довіреність

Статтею 8 Закону встановлено, що з метою забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників, може видаватися безвідклична довіреність.

Цей інструмент покликаний запобіганню конфліктних ситуацій між учасниками в подальшому та забезпеченню виконання своїх зобов’язань учасниками.

Суттєвою ознакою цієї довіреність є те що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності.

Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона була уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено у довіреності.

На відміну від звичайної довіреності, безвідклична довіреність покликана захищати інтереси не довірителя-учасника, а іншого учасника, кредитора, або інвестора.

Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

У разі порушення прав та інтересів довірителя представник на вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї.

У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.

Вважаємо, що не дивлячись на те, що потрібен час на напрацювання відповідної практики застосування корпоративних договорів, законодавче закріплення корпоративного договору є позитивним кроком, який спрятиме розвитку корпоративних відносин та управління в Україні. Грамотна підготовка та укладення корпоративного договору є передумовою надійних партнерських відносин між його сторонами.

ЮК «Лаудіс» буде рада надати кваліфіковану допомогу у підготовці та укладенні корпоративного договору.


Laudis

www.laudis.ua
info@laudis.ua

+38 067 220 74 61

Будемо раді співпраці!

Мы готовы решить Ваши юридические вопросы в сфере IT-бизнеса, потому что мы специализируемся на этом. Юридическая фирма “Laudis”

Будем рады сотрудничеству!

Расшарить

Вам есть чем дополнить/уточнить?

gitHUB Редактируйте материал на github

i История изменений


Автор

Галина Бастеева

Старший юрист ЮФ Лаудис

Есть о чем написать?! Станьте автором!

Добавить материал

Похожие статьи

Комментарии